Παίρνουν, τσαμπουκά, από τη Δούρου το παιγνίδι στα σκουπίδια

Ο Γιάννης Μανιάτης επιχειρεί να πάρει
 τον έλεγχο από τα χέρια της Ρένας Δούρου
Σχέδιο με στόχο να πάρει από τα χέρια της Ρένας Δούρου τον έλεγχο της διαχείρισης των απορριμμάτων, καταστρώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ΚΛΙΚ ΕΔΩ, το Υπουργείο επιχειρεί να βάλει τέλος στα σχέδια της Περιφερειάρχου Αττικής για την ακύρωση των διαγωνισμών για την κατασκευή των εργοστασίων, δίνοντας το δικαίωμα της τελικής απόφασης στον Υπουργό Περιβάλλοντος.
Η μεθόδευση επιχειρείται με το άρθρο 17 του εν λόγω νομοσχεδίου, όπου αναιρούνται τα μέχρι τώρα δεδομένα για την έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Ειδικότερα τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012, και η γνώμη του ΥΠΕΚΑ για την έγκριση των ΠΕΔΣΑ, γίνεται δεσμευτική για τις Περιφέρειες. Μάλιστα προβλέπει ότι ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΔΣΑ.
Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι εάν συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ρύθμιση αυτή εν πολλοίς αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου μια από τις πρώτες κινήσεις που έκανε μόλις ανέλαβε τα ηνία της Περιφέρειας Αττικής ήταν να προαναγγείλει την ακύρωση των διαγωνισμών για τα τέσσερα εργοστάσια και την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού με νέο αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης. Αναλυτικά το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 17: Περιφερειακός Σχεδιασμός για την διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ)
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται το εξής εδάφιο:
Η ανωτέρω γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δεσμευτική και ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ.
2. Στο τέλος του άρθρου 35 του ν.4042/1012 προστίθενται νέα στοιχεία (στ) και (ζ) ως εξής:
«(στ) Ο Περιφερειάρχης παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του ΠΕΣΔΑ. Για το σκοπό αυτό, συντάσσει έκθεση κάθε τρία (3) έτη. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται το αργότερο έως την 31/12/2017. Στην έκθεση αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων του ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του, το ποσοστό επίτευξης των ποσοτικών στόχων, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που τυχόν καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Η πιο πάνω έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τη βάση για την ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ.
(ζ) Εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το ΔΕΕ βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ, είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ».

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου