Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας 2 Μηνών στον Τομέα Καθαριότητας – Αιτήσεις στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής από Παρασκευή 14 – Πέμπτη 20 Οκτωβρίου

 
O Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 507/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη εννέα ( 9 ) ατόμων για εργασία δίμηνης (2 μήνες) διάρκειας (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Φυλής.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

-

Πιστοποιητικό γέννησης. 

-

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

-

Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

-

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( οδηγοί)

-

Δίπλωμα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (οδηγοί)

-

Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας (οδηγοί).

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους

τελευταίους 12 μήνες στον Δήμο Φυλής.

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα

Πρόσληψης στον Δήμο Φυλής.

-

Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης.

-

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ.

-

Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

-

Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ).

Για την ειδικότητα των ΥΕ Εργατών-Καθαριότητας- Συνοδών Απορριμματοφόρων δεν απαιτείται τυπικό προσόν.


Ο χρόνος έναρξης του τετραμήνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου