ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΠΙΝΗΣ: Οι αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου Άνω Λιοσίων

 


Σας γνωρίζουμε ότι στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων στον 1ο όροφο στεγάζεται το Γραφείο του Προέδρου της Κοινότητας Άνω Λιοσίων


Ο Πρόεδρος της Κοινότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας. 
β)      Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα.

γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84 του Ν.3852/10.

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι με βάση τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της Κοινότητας, εντός των ορίων της,

Το γραφείο του Προέδρου δέχεται:

α) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ από φορείς της κοινότητας (συλλόγους πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς) καθώς και από πολίτες, για την προώθηση της εκτέλεσης νέων έργων εντός της κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

γ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τυχόν αποκατάσταση βλαβών του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, 
δ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

ε) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

στ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι' αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ζ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών, 
θ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
ι) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  για τυχόν ζημίες  της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου

ιγ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ εθελοντισμού και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

ιδ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας. 

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                   ΜΑΡΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου