Σχέδια για τη διαχείριση και την ποιότητα του πόσιμου νερού συντάσσει ο Δήμος Φυλής

Ο Αντιδήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς με δύο από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας που έχει αναλάβει το έργο 

Μετά τη δρομολόγηση έργων εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των δικτύων ύδρευσης με υπόγεια και επιφανειακά ύδατα (από τις πηγές της Πάρνηθας), με σκοπό την υδρολογική αυτοτέλειά του, ο Δήμος Φυλής επικεντρώνεται σε μια νέα προσπάθεια: Στη σύνταξη Σχεδίων για τη διαχείριση και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού. 
Για τον πρώτο στόχο πρόκειται να συντάξει Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και για το δεύτερο Σχέδιο Ασφαλείας Νερού. Στο Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Master plan) θα γίνει αναλυτική καταγραφή του συνολικού υδρευτικού συστήματος όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φυλής, θα αποτυπωθούν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα προταθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις. Συμπληρωματικά θα καταγραφούν στοιχεία σχετικά με τη μέση κατανάλωση νερού για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φυλής, με σκοπό τον υπολογισμό των υδάτινων πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης θα είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του ισχύοντος Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροών Ποταμών Αττικής (ΣΔΛΑΠ) και για το σκοπό αυτό θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Αττικής. 
Το Σχέδιο Ασφαλείας Νερού αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας που πόσιμου νερού που διοχετεύεται στους καταναλωτές, μέσω των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Φυλής. Θα επιδιώξει τη συμμόρφωση με τις αναλυτικές προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές νομοθετήθηκαν, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 98/83/ΕΚ. Επιπλέον θα συνεχιστούν οι απαραίτητες δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις από τον Δήμο Φυλής, σύμφωνα με τη νομοθεσία (όπως γίνεται και σήμερα), ενώ θα δημιουργηθεί αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων. 
Για τη σύνταξη των δύο Σχεδίων από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, ο Δήμος Φυλής εξασφάλισε χρηματοδότηση 96.774,19 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Τις σχετικές ενέργειες επιβλέπει ο Αναπλ. Δήμαρχος Μαρίνος Σαρλάς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχει αναθέσει ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς.
«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου και στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μια πολυμέτωπη προσπάθεια που η επιτυχής έκβασή της θα αποφέρει μεγάλα οφέλη στο Περιβάλλον, στο Δήμο και στους συνδημότες μας», δήλωσε ο Μαρίνος Σαρλάς.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου