Άρχισε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Δήμου Φυλής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής


Μια ακόμα δέσμευση του Δημάρχου Φυλής γίνεται πράξη, καθώς άρχισε την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί το Σαββάτο 2 Μαΐου 2020 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Το Πρόγραμμα, που είναι δωρεάν για τους φοιτητές και θα διαρκέσει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ο Δήμος Φυλής, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.ΔΑ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Στο πρώτο εξάμηνο θα επιλεγούν, με ακαδημαϊκά κριτήρια, από Επιτροπή των Πανεπιστημίων ΠΑ.ΔΑ και Πολυτεχνείου Κρήτης 30 φοιτητές. Μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου θα γίνουν δεκτοί ισάριθμοι φοιτητές, όπως και κάθε νέο εξάμηνο, καθώς, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί, η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φυλής και των δύο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα διαρκέσει, τουλάχιστον, 5 έτη. Τα μαθήματα θα γίνονται στο Δημαρχείο Φυλής. 
Τα επίσημα εγκαίνια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είχαν γίνει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, στη διάρκεια επίσημης τελετής, παρουσία του Υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής Παναγιώτη Καλδή και του εκπροσώπου του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Νίκου Ματσατσίνη. 
Στην ομιλία του, τότε, Δήμαρχος Χρήστος Παππούς είχε χαρακτηρίσει ιστορική τη μέρα και είχε τονίσει ότι αποτελεί την απαρχή της συνεργασίας του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με στόχο, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει, να αλλάξει το brand name του. «Από την πρώτη στιγμή εργαστήκαμε για να εντάξουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην τοπική μας κοινωνία και για το λόγο αυτό συνεργαστήκαμε για τη δημιουργία ενός ΜΠΣ απόλυτα προσαρμοσμένου στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Φυλής, όπως, άλλωστε προκύπτει από τις δύο κατευθύνσεις του, δηλαδή «Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» και «Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού», είχε αναφέρει. 
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής fyli.gr/ έχει ως εξής: 

Προκήρυξη 
Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα). 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄) και τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση τους την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Εάν επιλέξουν και τις δύο κατευθύνσεις η τελική τοποθέτηση στη μία εκ των δύο κατευθύνσεων γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας και σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα (Skype ή Ms Teams). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση del@uniwa.gr από 22/04/2020 – 02/05/2020, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή «pdf» ή «jpeg» ή «jpg»: 
1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιοτήτων (συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://labreg.toum.uniwa.gr/del σε μορφή word «doc» και επισυνάψτε τη μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά)
2. Βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ΑΕΙ και αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον , η αναγνώριση και η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ) 
4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
5. Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητή ή εργοδότη) 
6. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 
Επιπλέον δικαιολογητικά: 
7. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας άλλων ξένης γλωσσών –πέραν της Αγγλικής- επιπέδου Β2 (εφόσον υπάρχουν) 
8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εφόσον υπάρχουν)
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν) 
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Φυλής. Για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον COVID-19 τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρμα MS TEAMS. 
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 210 5385210 έως 212 ή να στείλετε email στο del@uniwa.gr, Website: http://labreg.toum.uniwa.gr/del.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου