Στην πρόσληψη, εννέα (9) Οδηγών και έξι (6) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, με τετράμηνη σύμβαση, θα προχωρήσει ο Δήμος Φυλής


Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 91/08-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΑΙΩΗΤ-4ΔΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων για τετράμηνη εργασία (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για τις ανάγκες πυροπροστασίας της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου στις παρακάτω ειδικότητες:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 μέχρι και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό γέννησης 
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
-Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
-Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
-Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Γ’ Κατηγορίας ή Χειριστή Μηχανήματος Έργου
-Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας για τους οδηγούς
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής
-Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης
-Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ
-Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
-Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
Ο χρόνος έναρξης του τετραμήνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.
Υποδείγματα Αιτήσεων και Υπευθύνων Δηλώσεων θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής. 

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου