ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ - 9 ΑΤΟΜΑ - Ειδικότητα χειριστές μηχανημάτων – Αιτήσεις από 12 έως 20 Οκτωβρίου στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής


O Δήμος  Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 506/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη εννέα ( 9 ) ατόμων με εμπειρία για εργασία τετράμηνης (4 μήνες) διάρκειας (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για την υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Φυλής.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ( JCB )

3

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ( BOB-CAT )

2

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ ( ΑΡΠΑΓΗΣ )

2

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΥ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

2

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

-

Πιστοποιητικό γέννησης. 

-

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

-

Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

-

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

-

Επαγγελματική Άδεια αντίστοιχου Χειριστή Μηχανήματος Έργου.

-

Βεβαίωση τριετούς (τουλάχιστον) προϋπηρεσίας.

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής.

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής.

-

Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης.

-

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ

-

Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

-

Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ).Ο χρόνος έναρξης του τετραμήνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ.ΠΑΠΠΟΥΣ
0 comments:

Δημοσίευση σχολίου