Έπεσαν οι υπογραφές για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Φυλής

Δήμαρχος Χρήστος Παππούς:
Μέσα από καινοτόμα έργα θα λυθούν προβλήματα ύδρευσης δεκαετιών με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη

Τις συμβάσεις για δυο πολύ σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν ουσιαστικά τις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Φυλής υπέγραψε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς με τις ανάδοχες εταιρίες.

Τα έργα: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ” επιχορηγούνται με τα ποσά 1.417.592,00 € ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και των 646.554,00 € ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αντίστοιχα, στα πλαίσια της δράσης που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης «Αντώνης Τρίτσης»

Η κατασκευή και των δύο έργων ξεκίνησε και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες.

Mε την ολοκλήρωση τους και σε συνεργασία με το ήδη εν λειτουργία έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» που υλοποιήθηκε το 2021 - θα έχει δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα λειτουργίας συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό. Μέσα από αυτά, θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας τη συνεχή εποπτεία του, την αντικατάσταση του συνόλου των αντλητικών συγκροτημάτων και των πεπαλαιωμένων ηλεκτρολογικών πινάκων, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων και την επισήμανση των βλαβών και τον εντοπισμό, περιορισμό των απωλειών νερού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετράωρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία.

Μέσω αυτών των έργων, ο Δήμος, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους συνδημότες με ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών/ προβλημάτων που υφίσταται μέχρι στιγμής και αφορούν:

  • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης και ιδιαίτερα την θερινή περίοδο
  • Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων καλλιεργειών στην περιοχή δραστηριότητας της Δήμου.
  • Τη διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού ύδρευσης.
  • Την μείωση των εξόδων ΔΕΗ κατά 20% τουλάχιστον σε διάστημα τριετίας.Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Συγκεντρωτικά, αναμένονται οι παρακάτω ωφέλειες σε σχέση με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για το σύνολο των κατοίκων του, μετά την θέση σε λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας:

  • Αντιμετώπιση του υψηλού δείκτη μη τιμολογούμενου νερού (περίπου 40%) και μείωση των απωλειών νερού
  • Συνεχής παρακολούθηση ροής και κατανάλωσης νερού σε όλες τις περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε όποιες περιοχές οι αγωγοί κινδυνεύουν από θραύση λόγω υψηλής πίεσης και διοχέτευσης νερού σε περιοχές που θα κινδυνεύουν από ανεπάρκεια
  • Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων (διαρροών, θραύσεων) μέσω συνεχούς εποπτείας - Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση
  • Θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες που περιλαμβάνουν την προστασία του νερού ως φυσικού πόρου-εξοικονόμηση υδατικών πόρων, αφού αντλούνται μικρότερες ποσότητες νερού και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με διαρκή έλεγχο των υδατικών αποθεμάτων
Οι θετικές οικονομικές συνέπειες περιλαμβάνουν τη μείωση των δαπανών του Δήμου, αφού με την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο δίκτυο, εξοικονομούν και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτές (άντληση, μεταφορά, καθαρισμός, διανομή).


“Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και στοχευμένα έργα και δράσεις τον στόχο για την υδρολογική αυτοτέλεια του Δήμου Φυλής, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε συνδυασμό με την οικονομική ελάφρυνση των συνδημοτών μας. Τα δυο καινοτόμα έργα, για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου 'Ύδρευσης αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Φυλής θα λύσουν προβλήματα δεκαετιών” σημειώνει σχετικά ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου