Να διατηρηθεί μια Σχολική Επιτροπή ανά Δήμο ζητάει από τον Υπουργό Εσωτερικών ο Νίκος Χατζητρακόσιας

 

Να διατηρηθεί μια, τουλάχιστον, Σχολική Επιτροπή ανά Δήμο, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των σχολείων, χωρίς την πολύπλοκη διαδικασία που εφαρμόζουν, υποχρεωτικά, οι Δήμοι, ζήτησε, με έγγραφό του, από τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών Βασίλειο Σπανάκη, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Χατζητρακόσιας. 
Σύμφωνα με νόμο που έχει, ήδη, ψηφιστεί και πρόκειται να εφαρμοστεί, οι Σχολικές Επιτροπές καταργούνται, από 1ης Ιουλίου 2024, σε όλους τους Δήμους με εξαίρεση τους μεγάλους, δηλαδή εκείνους που έχουν πάνω από εκατό (100) σχολεία. 
«Είναι άδικο να δίνεται η δυνατότητα στους μεγάλους Δήμους να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα κι όχι στους μεσαίους, όπως ο δικός μας», επισημαίνει ο Νίκος Χατζητρακόσιας, ο οποίος προτείνει στην Κυβέρνηση, τη «χρυσή τομή» της μιας Σχολικής Επιτροπής ανά Δήμο. Παραθέτει, μάλιστα, σειρά επιχειρημάτων από τα οποία προκύπτει ότι μπορεί και πρέπει, έστω την ύστατη ώρα, να δοθεί μια λύση για το καλό της Εκπαίδευσης. 
Την αμέριστη υποστήριξή του στο Νίκο Χατζητρακόσια εξέφρασε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. «Ο Νίκος γνωρίζει άριστα τα θέματα της Παιδείας. Με την πρότασή του ζητά να συνεχιστεί μια διαδικασία που έδινε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Ελπίζω το Υπουργείο να ανταποκριθεί, ώστε να στηρίζουμε με την ίδια ευελιξία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές», δήλωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς. 
 Ακολουθεί το έγγραφο του Νίκου Χατζητρακόσια προς τον Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΛ.: 213 1603420 - 21 

Άνω Λιόσια, 18/06/2024 
Αριθμ. Πρωτ. : 777

Προς: 
Υπουργείο Εσωτερικών Γραφείο Υφυπουργού κ. Βασίλειου Σπανάκη 
Γ. Δ. Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης/ Δ. Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπ. Αυτοδιοίκησης/ Τ. Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Κοιν: 
Γραφείο κ. Δημάρχου Φυλής 
ΚΕΔΕ (υπόψη Προέδρου κ. Κυρίζογλου Λάζαρου) 
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δήμου Φυλής 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση - Προτάσεις για τη μη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023 όλες οι σχολικές επιτροπές των Δήμων καταργούνται αυτοδικαίως στις 29 Ιουνίου 2024 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις 30 Ιουνίου από τον οικείο δήμο (παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023). Εξαιρούνται από την εφαρμογή των ανωτέρω οι σχολικές επιτροπές σε δήμους στους όποιους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που απαιτούνται για την άμεση, ασφαλή και αποτελεσματική υλικοτεχνική και λειτουργική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, οι Σχολικές Επιτροπές ως αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ. με δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο (που περιλαμβάνει εκτός των αιρετών και μέλη όπως διευθυντές/τριες σχολείων, εκπροσώπους γονέων και μαθητών), έχει την αποκλειστική θεσμική αρμοδιότητα και αποτελεί το κυρίαρχο διοικητικό και οικονομικό παράγοντα υποστήριξης του σύνθετου και πολυεπίπεδου έργου των σχολείων. 
Η ανάδειξη της αμεσότητας υποστήριξης των σχολείων αφενός μεν πιστοποιείται από την μέχρι σήμερα εφαρμογή των καθοριζομένων στην υπ' αρ. 8440/25.02.2011 (Β' 318) Υ.Α. ( καταργείται από 01/07/2024) που αφορά τη «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης των σχολικών επιτροπών», αφετέρου δε, από το γεγονός ότι για τις Σχολικές Επιτροπές που δεν καταργούνται εκδόθηκε η νέα υπ’ αρ. 45120/06.06.2024 (Β΄3229) Υ.Α., η οποία αυτολεξεί κυριολεκτικά περιλαμβάνει τις ίδιες διατάξεις με την υπό κατάργηση Υ.Α. με μόνη προσθήκη ότι «Η οικονομική λειτουργία των σχολικών επιτρόπων εποπτεύεται υποχρεωτικά από τον/την προϊστάμενο/η οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, ο/η οποίος/α: α) υποβάλλει, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, συνοπτικό απολογισμό εσόδων και εξόδων και βασικών στοιχείων ισολογισμού (απαιτήσεις, διαθεσίμων και υποχρεώσεων) στη δημοτική επιτροπή και β) μερίμνα για τη μηνιαία ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών με τα οικονομικά στοιχεία τους». 
Κατόπιν των παραπάνω εξάγεται άμεσα το συμπέρασμα ότι η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών θα συνεχίζει να υφίσταται μόνο για ορισμένους Δήμους, με τις ίδιες διατάξεις ως προς τη κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών τους μονάδων, καθώς και το τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθόσον όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της προαναφερόμενης Υ.Α. «οι σχολικές επιτροπές δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του β.δ. 17-5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύει, του ν.δ. 476/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δίκαιου» (Α’ 204) καθώς και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού».
Για τους Δήμους όπου καταργούνται οι Σχολικές Επιτροπές θα πρέπει το σύνολο των διαδικασιών υποστήριξης των Σχολείων να πραγματοποιείτε μέσα από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες τους με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Οι περισσότεροι Δήμοι αφενός μεν είναι υποστελεχωμένοι και αδυνατούν να υποστηρίξουν λογιστικά τον τεράστιο όγκο παραστατικών που έχει μία σχολική επιτροπή αφετέρου δε, οι ανάγκες των σχολείων που αντιμετωπίζονταν ξεχωριστά θα ενσωματωθούν και εξισωθούν στην χρονοβόρα γραφειοκρατική καθημερινότητα των οικονομικών, τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών των Δήμων χωρίς την μέχρι σήμερα ευελιξία και αμεσότητα που είχαν οι σχολικές επιτροπές. 
Η καθημερινότητα της λειτουργίας των σχολείων αφορά παροχές υλικών, εργασίες επισκευών, συντηρήσεις, αντιμετώπιση φθορών, εξοπλισμό κτλ τα οποία καλύπτονται από την διαχείριση των πόρων των σχολικών επιτροπών με κύριο χαρακτηριστικό την ευχέρεια ανταπόκρισης. Ας αναλογιστεί κανείς πόσο άμεσα θα αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου. Πόσο γρήγορα θα αποκαθίσταται ένα σπασμένο τζάμι, μια απόφραξη αποχέτευσης, ένα σταματημένο ασανσέρ, χαλασμένα φωτοτυπικά, σπασμένες πόρτες, κλεμμένες βρύσες και κιγκλιδώματα, κατεστραμμένες τουαλέτες, φθαρμένο αθλητικό υλικό, βαμμένοι με συνθήματα τοίχοι, καμένες λάμπες και πρίζες και να συντηρηθούν πυροσβεστήρες, κλιματιστικά, λέβητες κεντρικής θέρμανσης, δομημένα δίκτυα ιντερνέτ, ανελκυστήρες και πόσο άμεσα θα είναι εφικτή η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών όπως πίνακες, Η/Υ, φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές, κουρτίνες, καρέκλες, θρανία, έπιπλα γραφείων, βιβλιοθήκες, υλικά εργαστηρίων, γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας κτλ. Γίνεται αντιληπτή από τα ανωτέρω πόσο σύνθετη και απαιτητική είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων, όχι μόνο σε θέματα λειτουργικότητας αλλά πρωτίστως ασφαλούς λειτουργίας. 
Για το λόγο αυτό είχε προβλεφθεί η σύσταση των Σχολικών Επιτροπών στις οποίες ανατίθεται λόγω εξειδίκευσης του έργου τους η αυτοτελής λειτουργία. Επιπλέον τίθεται σε αμφιβολία κατά πόσο οι Διευθυντές /ντριες των Σχολικών Μονάδων θα μπορούν να ασκήσουν τα παράλληλα καθήκοντα δηλαδή, εκπαιδευτικά – παιδαγωγικά, διοικητικά λόγω αρμοδιότητας και θέσης, με αντίστοιχα εκείνα του διαχειριστή, διεκπεραιωτή και δημόσιου υπόλογου ως προς τη χρήση της πάγιας προκαταβολής των μόλις 500ευρώ που θα τους χορηγηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα υπ’αρ.45118/13.06.2024 (Β 3409) Υ.Α. και την αντιμετώπιση των καθημερινών τακτικών και έκτακτων αναγκών. 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 
- Το γεγονός ότι η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών αν και δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο κρατικό προϋπολογισμό και στους Δήμους θα επιβαρύνει σημαντικά τη διοικητική λειτουργία τους ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα για τις σχολικές μονάδες. 
- Τη φύση της καθημερινής λειτουργίας των σχολείων που χρειάζεται αμεσότητα και αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπιση των τακτικών ή απρόβλεπτων ζητημάτων που παρουσιάζονται. 
- Το γεγονός ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. αποτελούν θεσμικά διοικητικά όργανα ειδικού σκοπού, λόγω της αποστολής και του έργου τους στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αποκέντρωσης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. - Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα υφίστανται τραπεζικοί λογαριασμοί για κάθε σχολική μονάδα οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την οικεία Σχολική Επιτροπή και θα πρέπει να καταργηθούν, οδηγώντας παράλληλα την υποχρεωτική δημιουργία δεκάδων νέων λογαριασμών ειδικού σκοπού με υπεύθυνους κίνησης τους Διευθυντές /ντριες των σχολείων. 
- Την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες τόσο για τη λήψη των αποφάσεων όσο και την υλοποίηση τους. 
- Το γεγονός ότι οι Σχολικές Επιτροπές που δεν καταργούνται, όπως προαναφέρθηκε, συνεχίζουν να λειτουργούν με το ίδιο υφιστάμενο καθεστώς. 
Προτείνεται: 
- Η άμεση λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που προβλέπει την κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών ή τουλάχιστον τη διατήρηση για τους Δήμους που έχουν λιγότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες μιας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
- Η δημιουργία ενιαίου πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους, ώστε να ενδυναμωθούν και να ανταποκριθούν στον ουσιαστικό ρόλο τους με διαφάνεια και λογοδοσία, μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας τους. 
 Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολεοδομίας Δήμου Φυλής 
Νίκος Χατζητρακόσιας 
 Σχης ε.α. ΣΣΕ-Χημικός Μηχ. ΕΜΠ MSc Δημόσια Διοίκηση

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου